Svarthalsad dopping / Podiceps nigricollis / black-necked Grebe