Större skogsmus / Apodemus flavicollis / Yellow-necked mouse